Legalizacja dokumentów w Krajowej Izbie Gospodarczej

powrót do poprzedniego menu

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług legalizacyjnych oferowanych przez nasze biuro tłumaczeń. Aby dokonać legalizacji dokumentów lub tłumaczeń prosimy kliknąć tutaj.  
   
 
   

TRYB STANDARDOWY - 75 zł - legalizacja do 72 godzin

TRYB EKSPRESOWY - 100 zł - legalizacja do 24 godzin

Rodzaje legalizowanych dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą :

1. Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.

2. Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.

3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 

4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.

5. Poświadczanie za zgodność z okazanymi oryginałami kopii i kserokopii dokumentów handlowych.

6. Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.

7. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar,

8. Wystawianie świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na dostawy finansowane z funduszy zewnętrznych.

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia w eksporcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.

Więcej informacji dotyczących wymaganych dokumentów tutaj.

W razie potrzeby zalegalizowania dokumentów również w konsulacie kraju kontrahenta zagranicznego, adresy ambasad i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce można znaleźć na stronie www.msz.gov.pl

Procedury związane z legalizacją dokumentówPobierz

Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia i/lub zalegalizowanie dokumentów handlowych - wzór 1 - Pobierz

Formularz świadectwa pochodzenia - Pobierz

Zamówienie na druki świadectwa Form A - Pobierz

Procedury związane z uzyskaniem zaświadczeń - Pobierz

Cennik za wystawione dokumenty - Pobierz


Opłaty urzędowe za legalizację:


• legalizacja świadectwa pochodzenia i innych dokumentów - 75,00 zł
• poświadczenie za zgodność z oryginałem - 55,00 zł
• legalizacja dodatkowej, powyżej 4 kopii - 10,00 zł
• wystawienie świadectwa pochodzenia na formularzu KIG – 100,00 zł
• wystawienie świadectwa pochodzenia na towary zakupione z funduszy
zagranicznych - 200 zł (stawka za stronę).

 
   

 

Atrakcyjne ceny. Krótkie terminy. Wysoka jakość.

Serdecznie zapraszamy do współpracy