Regulamin naszego biura

Regulamin naszego biura tłumaczeń - Procedury kliknij tutaj

1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
2. „Biuro Tłumaczeń Proximuss” oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych.
3. Warunkiem wykonania tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń jest złożenie zlecenia na wykonanie tłumaczenia, potwierdzonego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy.
4. Zlecenie może zostać złożone przez Zleceniodawcę osobiście, przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, kurierem lub przekazane na nośnikach elektronicznych. Biuro Tłumaczeń nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem, jeśli nie otrzymało potwierdzenia zlecenia od Zleceniodawcy.
5. Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli zlecenie zostanie złożone po godz. 12 w danym dniu roboczym, termin jego realizacji liczony jest od dnia następującego po dniu złożenia zlecenia.
6. Wielkość jednej strony tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r.), zaś tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków ze spacjami. Liczba stron obliczana jest po przetłumaczeniu tekstu. Opłata minimalna pobierana jest za 1 stronę wynikową. Podane ceny są cenami netto.
7. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi „Biurze Tłumaczeń Proximuss”.
8. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są w jednym egzemplarzu. Za każdy dodatkowy egzemplarz doliczana jest opłata według cennika.
9. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin, wskazany w zleceniu, liczony od dnia złożenia zlecenia do chwili jego wykonania.
10. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury Klient powinien dostarczyć glosariusz, zawierający słownictwo, którego należy użyć podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia takowego glosariusza, Biuro Tłumaczeń zastosuje słownictwo poprawne, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, aczkolwiek niekoniecznie zgodne z życzeniem i oczekiwaniami Klienta.
11. Za dzień oddania tłumaczenia uznaje się dzień przesłania pocztą elektroniczną, nadania w placówce pocztowej lub kurierem bądź osobisty odbiór przez Zleceniodawcę. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za dokument oraz za czas dostarczenia przesyłki od momentu nadania w placówce pocztowej lub firmy kurierskiej.
12. W przypadku klientów indywidualnych tłumaczenie jest przekazywane po opłaceniu tłumaczenia. W przypadku firm wystawiana jest faktura za wykonaną usługę.
13. Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów. Ujawnienie takich tekstów nastąpi wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
14. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biura Tłumaczeń do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
15. W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro Tłumaczeń przesyła przypomnienie o niezapłaconej fakturze. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 7 dni Biuro Tłumaczeń przesyła listem poleconym wezwanie do zapłaty. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 14 dni Kancelaria Tłumaczeń przekazuje należność do firmy windykacyjnej. Zleceniodawca zostaje obciążony wszelkimi kosztami windykacji.
16. W przypadku większych tłumaczeń (powyżej 50 stron) Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.
17. Zleceniodawcy, którzy korzystają z usług Biura Tłumaczeń, zobowiązują się przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa Biura Tłumaczeń z tłumaczami pisemnymi oraz ustnymi Biura Tłumaczeń pracującymi kiedykolwiek dla Zleceniodawcy
18. W wyjątkowych sytuacjach Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji otrzymanego zlecenia, podając przyczynę odmowy.
19. Wszelkie uzasadnione zastrzeżenia i reklamacje, dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia, będą honorowane, jeżeli zostaną zgłoszone, wskazane i uzasadnione przez Klienta w ciągu 14 dni od daty wykonania tłumaczenia. „Biuro Tłumaczeń Proximuss” ma prawo do dokonania poprawek i usunięcia wad w ustawowym terminie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie wykonanego tłumaczenia bez zastrzeżeń.
20. Biuro Tłumaczeń nie przyjmuje zastrzeżeń i reklamacji, zgłaszanych do zleceń, wykonywanych w trybie ekspresowym i superekspresowym.
21. Biuro Tłumaczeń ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
22. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
23. Wszelkie ewentualne spory, wynikłe pomiędzy Klientem i „Biurem Tłumaczeń Proximuss” będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
24. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
25. Na życzenie Klienta Biuro Tłumaczeń wydaje zaświadczenia dot. współpracy Koszt takiego zaświadczenia wynosi 1000 zł netto + VAT.

W dni robocze od godziny 08:00 do godziny 18:00 odpowiadamy na wszystkie zapytania maksymalnie do 60 minut. Zapytania o tłumaczenia ekspresowe przetwarzane są niezwłocznie po otrzymaniu. W pozostałych dniach i godzinach odpowiadamy tak szybko jak to możliwe. Nasze biuro pracuje 7 dni w tygodniu. Pełnimy również całododobowy dużur tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Serdecznie zapraszamy do współpracy