Ch˙ng t˘i chấp nhận tất cả cßc loại dự ßn dịch thuật 24 giờ một ngày. Ch˙ng t˘i hiểu rằng thời gian chÝnh là tiền khi cßc dự ßn ­ến với dịch thuật.

source/lang/messages/vi.php
from language:  to language:

time limit for completion :

  •  

European Translation Agency - PROXIMUSS -  e-mail: info@e-ling.eu - 24h.

: