CENTRUM PROCEDUR OPERACYJNYCH - PROCEDURA 020

powrót do poprzedniego menu

Procedura legalizacji dokumentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 
        
 
Numer procedury 020
Data wejścia w życie: 07 czerwca 2013 roku
Dotyczy: osoby indyw., firmy.
Rodzaj usługi: procedura wewnętrzna
Wystawca: Dział Obsługi Klienta
 

 

Szanowni Państwo,

 codziennie dokonujemy legalizacji wszelkich dokumentów (jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r.) oraz naszych własnych tłumaczeń w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Absolutnie nie musicie osobiście stawiać się w Warszawie, aby dokonać legalizacji dokumentów w MSZ.

Procedura legalizacji dokumentów wygląda następująco:

1A - w przypadku tłumaczeń wykonywanych przez nasze biuro - bezpośrednio po wykonaniu tłumaczenia dokonujemy legalizacji w Dziale Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w ciągu 24 godzin w dni robocze lub w najbliższy dzień roboczy.

1B - w przypadku innych dokumentów - prosimy o przesłanie dokumentów listem poleconym na adres Europejskie Biuro Tłumaczeń - Dział Legalizacji Dokumentów, ul. Kopernika 30/414, 00-336 Warszawa oraz kontakt telefoniczny bezpośrednio z Działem Legalizacji Dokumentów pod numerem 695 500 000 lub 693 333 333. Zalegalizowane dokumenty odsyłamy niezwłocznie pocztą poleconą priorytetową na wskazany przez Państwo adres do korespondencji.

WAŻNE: Lista dokumentów, które przed wykonaniem legalizacji w MSZ wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia:

- dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) dla których autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej lub podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy lub prezeswłaściwego sądu apelacyjnego lub upoważniony przez niego sędzia, jeżeli uwierzytelnienie dotyczy dokumentu sporządzonego przez sąd apelacyjny;

- dokumenty handlowe poświadcza Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie i upoważnione przez nią izby gospodarcze.


dyplomy wyższych uczelni legalizuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
legalizacji dyplomów uczelni artystycznych (Akademie Muzyczne, Akademie Sztuk Pięknych, Szkoły Teatralne i Filmowe) dokonuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; legalizacji dyplomów uczelni wojskowych dokonuje Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej; legalizacji dyplomów uczelni medycznych dokonuje Ministerstwo Zdrowia; legalizacji dyplomów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie dokonuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; „nową maturę” legalizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej; świadectwa szkolne poświadcza właściwe terytorialnie kuratorium oświaty;
dyplomy mistrzowskie, świadectwa rzemieślnicze poświadcza Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie;

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z Działem Legalizacji Dokumentów pod numerem 695 500 000 lub 693 333 333 lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres msz@tlumacz.com.pl

Więcej o usłudze oraz obowiązujących stawkach i opłatach: tutaj

 

 

Całodobowy dyżur zespołu tłumaczy przysięgłych języka angielskiego - tylko 29 zł za stronę - specjalna oferta - zapraszamy! Więcej informacji tutaj.

Atrakcyjne ceny. Krótkie terminy. Wysoka jakość.