Regulamin naszego biura | Procedury operacyjne tutaj

 

Poniżej główne postanowienia naszego regulaminu dotyczącego współpracy z Klientami oraz tłumaczami.

1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu. „Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss” oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych. Warunkiem wykonania tłumaczenia przez Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss jest złożenie zlecenia na wykonanie tłumaczenia, potwierdzonego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy..

2. Zlecenie może zostać złożone przez Zleceniodawcę osobiście, przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, kurierem lub przekazane na nośnikach elektronicznych. Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem, jeśli nie otrzymało potwierdzenia zlecenia od Zleceniodawcy. Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli zlecenie zostanie złożone po godz. 12 w danym dniu roboczym, termin jego realizacji liczony jest od dnia następującego po dniu złożenia zlecenia.

3. Wielkość jednej strony tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r.), zaś tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków ze spacjami. Liczba stron obliczana jest po przetłumaczeniu tekstu. Opłata minimalna pobierana jest za 1 stronę wynikową. Podane ceny są cenami netto. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi „Europejskiemu Biuru Tłumaczeń Proximuss”.

4. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są w jednym egzemplarzu. Za każdy dodatkowy egzemplarz doliczana jest opłata według cennika. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin, wskazany w zleceniu, liczony od dnia złożenia zlecenia do chwili jego wykonania. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury Klient powinien dostarczyć glosariusz, zawierający słownictwo, którego należy użyć podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia takowego glosariusza, Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss zastosuje słownictwo poprawne, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, aczkolwiek niekoniecznie zgodne z życzeniem i oczekiwaniami Klienta.

Nowatorska i innowacyjna usługa na polskim rynku tłumaczeń - TŁUMACZENIA POTWIERDZONE -  wierność i jakość potwierdzona pieczęcią biura tłumaczeń

5. Za dzień oddania tłumaczenia uznaje się dzień przesłania pocztą elektroniczną, nadania w placówce pocztowej lub kurierem bądź osobisty odbiór przez Zleceniodawcę. Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss nie ponosi odpowiedzialności za dokument oraz za czas dostarczenia przesyłki od momentu nadania w placówce pocztowej lub firmy kurierskiej. W przypadku klientów indywidualnych tłumaczenie jest przekazywane po opłaceniu tłumaczenia. W przypadku firm wystawiana jest faktura za wykonaną usługę.

6. Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów. Ujawnienie takich tekstów nastąpi wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Europejskie Biura Tłumaczeń Proximuss do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

Nowatorska i innowacyjna usługa na polskim rynku tłumaczeń - TŁUMACZENIA POTWIERDZONE -  wierność i jakość potwierdzona pieczęcią biura tłumaczeń

 

Nowatorska i innowacyjna usługa na polskim rynku tłumaczeń - TŁUMACZENIA POTWIERDZONE -  wierność i jakość potwierdzona pieczęcią biura tłumaczeń

7. W przypadku przekroczenia terminu płatności Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss przesyła przypomnienie o niezapłaconej fakturze. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 7 dni Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss przesyła listem poleconym wezwanie do zapłaty. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 14 dni Kancelaria Tłumaczeń przekazuje należność do firmy windykacyjnej. Zleceniodawca zostaje obciążony wszelkimi kosztami windykacji.

8. W przypadku większych tłumaczeń (powyżej 50 stron) Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia. W wyjątkowych sytuacjach Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji otrzymanego zlecenia, podając przyczynę odmowy. Wszelkie uzasadnione zastrzeżenia i reklamacje, dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia, będą honorowane, jeżeli zostaną zgłoszone, wskazane i uzasadnione przez Klienta w ciągu 14 dni od daty wykonania tłumaczenia. „Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss” ma prawo do dokonania poprawek i usunięcia wad w ustawowym terminie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie wykonanego tłumaczenia bez zastrzeżeń.

Nowatorska i innowacyjna usługa na polskim rynku tłumaczeń - TŁUMACZENIA POTWIERDZONE -  wierność i jakość potwierdzona pieczęcią biura tłumaczeń

9. Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss nie przyjmuje zastrzeżeń i reklamacji, zgłaszanych do zleceń, wykonywanych w trybie ekspresowym i superekspresowym. Europejskie Biuro Tłumaczeń Proximuss ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie ewentualne spory, wynikłe pomiędzy Klientem i „Europejskim Biurem Tłumaczeń Proximuss” będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. Cennik nie stanowi integralnej część niniejszego Regulaminu.

Zapraszamy do współpracy

W dni robocze od godziny 08:00 do godziny 18:00 odpowiadamy na wszystkie zapytania maksymalnie do 60 minut. Zapytania o tłumaczenia ekspresowe przetwarzane są niezwłocznie po otrzymaniu. W pozostałych dniach i godzinach odpowiadamy tak szybko jak to możliwe. Nasze biuro pracuje 7 dni w tygodniu. Pełnimy również całododobowy dyżur tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Serdecznie zapraszamy do współpracy